Velvet x Lily White – 2/24-1

Hatch Date: 2/24/2024
Feeding: Crickets, Pangea Diets
Parents: Velvet x Lily White

Asking Price: $100