Velvet x Lily White – 5/18-2

Hatch Date: 5/18/2024
Feeding: Crickets, Pangea Diets
Parents: Velvet x Lily White

Asking Price: $150